Zmiany w prawie podatkowym 2020

zmiany w prawie podatkowym 2020

Na przestrzeni ostatnich lat zmian w prawie podatkowym było bardzo wiele. Przedsiębiorcy z trudem odnajdują się w nowych przepisach. Nie inaczej jest w roku 2020. Część nowych przepisów podatkowych już weszła w życie, a inne zaczną obowiązywać pod koniec roku. W artykule zebraliśmy wszystkie najważniejsze zmiany w prawie podatkowym 2020.

Nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r.

W pierwszej kolejności opiszemy zmiany, które wejdą w życie już niedługo. Są to bowiem najważniejsze aspekty prawa podatkowego, do których trzeba się będzie przystosować już od 1 października br. Chodzi o nowy JPK_VAT (zwany również JPK_VDEK). Duże firmy już muszą składać deklaracje ‘po nowemu’, a reszta przedsiębiorców będzie do tego zobowiązana od 1 października. Po zmianach podatnicy zamiast oddzielnych deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz JPK_VAT będą składać jeden dokument elektroniczny JPK_VAT. Dostępny on będzie w dwóch wariantach:

 1. JPK_V7M – dla podatników rozliczających się z podatku od towarów i usług miesięcznie.
 2. JPK_V7K – dla podatników rozliczających się z podatku od towarów i usług kwartalnie.

Konieczne elementy nowego JPK_VAT wymienione są w rozporządzeniu ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 576).

Wraz z nowym JPK_VAT wejdą w życie przepisy dotyczące kar za nieprawidłowe złożenie dokumentów. Ustawa przewiduje karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy niepoprawiony błąd w deklaracji. Jednakże przed nałożeniem kary naczelnik urzędu skarbowego jest zobowiązany wezwać podatnika do zmiany, wyjaśniając mu, na czym polega błąd. Jeżeli w ciągu 14 dni od doręczenia ww. zobowiązania podatnik skoryguje błędy, uniknie kary.

Nowy JPK_VAT a import

Wprowadzenie nowego JPK_VAT wiąże się również z uchyleniem obowiązku przedstawiania naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

Jednakże, w sytuacji gdy podatnik mimo skorzystania z ułatwienia dotyczącego rozliczenia podatku  należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej nie rozliczy tego podatku w całości lub w części w danym okresie rozliczeniowym, straci prawo do rozliczania podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej w odniesieniu do tej nierozliczonej kwoty. W efekcie podatnik będzie musiał zapłacić do urzędu skarbowego właściwego do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego nierozliczoną kwotę podatku wraz z odsetkami.

Zmiany w kodeksie karnym skarbowym

W związku z wprowadzeniem nowego JPK_VAT, zmianie ulegną również kary związane z niezłożeniem lub niepoprawnym złożeniem deklaracji wymaganych przez prawo. Jeżeli, pomimo ciążącego obowiązku, deklaracja nie zostanie przesłana lub będzie wypełniona nierzetelnie, może zostać nałożona kara grzywny do 240 stawek dziennych. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny tak jak za wykroczenie skarbowe.

Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2021 r.

Wraz z Nowym Rokiem czekają nas następujące zmiany w zakresie podatku PIT i CIT:

 • Opodatkowanie struktur hybrydowych – implementując tzw. dyrektywę ATAD 2 polski ustawodawca miał za zadanie znowelizować przepisy w ten sposób, aby międzynarodowe korporacje nie wykorzystywały rozbieżności prawnych w różnych krajach w celu dokonania optymalizacji podatkowej. Nowe prawo w tym zakresie wskazuje przypadki, w których podatnik, co do zasady, nie ma prawa do tzw. podwójnego odliczenia oraz odliczenia bez opodatkowania.
 • Nowa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – zmiany przewidują, że przepisu uprawniającego do potrącenia hipotetycznych kosztów finansowania własnego nie będzie można stosować, jeżeli podatnik dokonał nieuzasadnionych ekonomicznie czynności (mających głównie na celu umożliwienie potrącenia takich kosztów w rozliczeniu podatkowym).
 • Zmiany w zakresie ulgi na złe długi – od początku 2020 roku istnieje możliwość korekty podatku w sytuacji, gdy dłużnik nie zapłaci faktury.  Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana w terminie 90 dni od terminu płatności wierzyciel ma prawo do pomniejszenia przychodów, a dłużnik obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów. Do tej pory z takiej możliwości mogli skorzystać jedynie czynni podatnicy VAT. Obecnie z ulgi na złe długi mogą skorzystać podatnicy PIT, a także Ci rozliczający się w formie ryczałtu. Aby skorzystać z nowych regulacji muszą być spełnione 3 warunki:
  • Dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie może być w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego.
  • Od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy nie może upłynąć więcej niż 2 lata.
  • Dochody z działalności wierzyciela i dłużnika muszą być opodatkowane na terytorium Polski.

1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja, która doprecyzowuje, że przepisy dotyczące zmniejszenia albo zwiększenia podstawy opodatkowania w przypadku nieregulowania należności wynikających z transakcji handlowych mają zastosowanie zarówno do zaliczek miesięcznych, jak i kwartalnych.

A jakie zmiany w prawie podatkowym 2020 już obowiązują?

Teraz czas na podsumowanie najważniejszych zmian, które weszły w życie od początku 2020 roku:

 1. Nowa matryca stawek VAT (od 1 lipca 2020 r. zamiast Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU z 2008 r.) obowiązuje Nomenklatura Scalona (CN) albo Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz aktualna PKWiU z 2015 r. w zakresie usług.
 2. Wiążące informacje stawkowe – od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować o tzw. wiążące informacje stawkowe (WIS). Są to decyzje administracyjne określające klasyfikację i właściwą stawkę VAT dla określonych towarów lub usług. Ochrona z WIS obowiązuje od 1 lipca 2020 r., i ma taki sam charakter, jak przy dotychczasowych interpretacjach indywidualnych. WIS jest odpowiedzią na nową matrycę stawek VAT.
 3. Rozszerzenie grupy podmiotów mogących rozliczać VAT z tytułu importu towarów do 25 dnia następnego miesiąca, a nie obecnych 10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej. Z tej możliwości mogą skorzystać czynni podatnicy VAT,  jeżeli będą dokonywać zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.
 4. Zaostrzenie warunków stosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (WDT). Nabywa jest zobowiązany do podania numeru identyfikacyjnego dostawcy, a także do złożenia prawidłowej informacji podsumowującej, aby skorzystać ze stawki 0%.
 5. Podatek PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020 r. opłaca się na indywidualny rachunek podatkowy.
 6. Zmiana statusu małego podatnika PIT – limit przychodów małego podatnika wzrósł 1 stycznia 2020 r. z kwoty 1 200 000 euro do 2 000 000 euro.
 7. Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku, w sytuacji, gdy zapłata za fakturę kosztową nastąpiła na rachunek spoza białej listy, albo z pominięciem obowiązkowego split payment.
 8. Aby wystawić fakturę VAT do paragonu, musi na nim widnieć NIP.

Zmiany w prawie podatkowym 2020 – podsumowanie

Jak widać zmiany w prawie podatkowym 2020 to naprawdę długa lista. Przyszłość zapowiada się podobnie. Będzie dużo nowelizacji. Prowadzenie biznesu od zawsze wiązało się z podatkami, ale tak intensywnych zmian w prawie podatkowym nie było już dawno. Przedsiębiorcy muszą śledzić przepisy na bieżąco, aby nie ponieść konsekwencji nieznajomości prawa. Z pewnością warto znaleźć dobre biuro rachunkowe, które regularnie uaktualnia swoją wiedzę i sprawdza nowe akty prawne.

Komentarze