0% VAT dla eksportu

Prowadząc firmę, która regularnie lub okazjonalnie transportuje towary poza granice Unii Europejskiej, masz możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania: 0% VAT dla eksportu. W artykule odpowiemy na następujące pytania:

  • Czy stawka 0% VAT dla eksportu jest dostępna dla każdego?
  • W jaki sposób można ubiegać się o skorzystanie z niej?

Jak należy rozumieć pojęcie eksportu?

Zgodnie z prawem podatkowym, eksport to potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów oraz usług poza terytorium Unii Europejskiej. Eksportem nie będzie jednak wywóz towaru przez nabywcę, gdzie celem jest wyposażenie lub zaopatrzenie statków rekreacyjnych, turystycznych statków powietrznych i innych środków transportu wykorzystywanych dla celów prywatnych.

Towar może być eksportowany zarówno przez dostawcę, nabywcę jak i pośredników.

Eksport możemy podzielić na pośredni i bezpośredni, w zależności od tego, która strona umowy podejmuje działania przewozowe. W przypadku realizacji transportu przez sprzedawcę, mówi się o eksporcie bezpośrednim. Eksport pośredni dotyczy działań podejmowanych przez nabywcę.

0% VAT dla eksportu

Opodatkowanie eksportu odbywa się na zasadach ogólnych – tj. w miesiącu dokonania dostawy. W przypadku, gdy dostawca otrzymał część lub całość zapłaty przed dostarczeniem towaru, obowiązek powstaje w miesiącu otrzymania środków pieniężnych.

Zastosowanie preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0% jest możliwe wyłącznie dla eksportu poza terytorium Unii Europejskiej (istnieje bowiem również tzw. węższe ujęcie eksportu – chodzi tu o Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów)

Warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki jest złożenie deklaracji podatkowej w miesiącu dostawy lub otrzymania środków. Dotyczy to zarówno eksportu pośredniego jak i bezpośredniego. Jeżeli chcesz skorzystać z preferencyjnej stawki VAT, w tym czasie powinieneś przedstawić dokument, który potwierdza wywóz towaru poza obszar wspólnotowy:

  • elektroniczny lub potwierdzony przez urząd celny papierowy wydruk z systemu obsługującego zgłoszenia wywozowe,
  • dokument w formie elektronicznej z systemu teleinformatycznego otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność,
  • zgłoszenie w formie papierowej, złożone poza właściwym systemem teleinformatycznym lub jego kopię potwierdzoną przez urząd celny.

Najczęściej wykorzystywany w tym celu jest komunikat IE 599, tworzony w systemie Export Control System przez właściwy urząd celny. Obecnie przesyłany jest w formie elektronicznej bezpośrednio do zgłaszającego lub eksportera.

Prawo do zastosowania 0% VAT dla eksportu

Dokumenty potwierdzające wywóz towarów umożliwiają wykazanie transportu w rejestrze VAT sprzedaży, deklaracji VAT oraz JPK_VAT za poprzedni miesiąc. Do dnia złożenia deklaracji niezbędne jest posiadanie wszystkich dokumentów potwierdzających transport. W przeciwnym razie, transakcja będzie objęta stawką VAT właściwą dla kraju sprzedawanego towaru.

Może się jednak zdarzyć, że z różnych powodów niemożliwe będzie otrzymanie potwierdzenia w wymaganym terminie i złożysz oświadczenie dotyczące towarów objętych np. 23% stawką VAT. W takiej sytuacji możesz sporządzić korektę deklaracji w miesiącu otrzymania dokumentów. Tym sposobem podatek VAT możesz obniżyć do stawki 0%.

Zaliczka

W przypadku transakcji eksportowych, powszechną praktyką jest stosowanie zaliczki na poczet opłat niezbędnych zobowiązań związanych z zamówieniem. W tej sytuacji również możliwe jest zastosowanie 0% wartości podatku VAT. Należy jednak spełnić 2 warunki:

  1. Transport musi zostać wykonany w ciągu 2 miesięcy od momentu otrzymania zaliczki,
  2. Dokumenty celne potwierdzające dokonanie wywozu poza terytorium UE, musisz otrzymać w ciągu 2 miesięcy od otrzymania zaliczki.

Jeżeli nie będzie możliwe dostarczenie w terminie wymaganych dokumentów, obligujących do skorzystania z 0% stawki VAT, to podobnie jak wcześniej – możliwe jest rozliczenie normalnej stawki VAT, a następnie złożenie korekty.

Szczególne warunki dostawy

Nie wszystkie zamówienia są możliwe do zrealizowania przed upływem 2 miesięcy od otrzymania zaliczki. Jeżeli specyfikacja towaru oraz umowa potwierdza dłuższy termin wyznaczony na dostarczenie towaru, można skorzystać z preferencyjnej stawki 0%. Należy rozliczyć otrzymaną zaliczkę z 0% VAT. Nie trzeba składać korekt w przypadku faktycznie wysłanego towaru np. pół roku później.

Transakcja łańcuchowa

W ramach transakcji łańcuchowych towar jest transportowany od pierwszego do ostatniego podmiotu w łańcuchu, a faktura przechodzi przez podmioty pośredniczące. W przypadku chęci zastosowania stawki 0% VAT, podlega temu wyłącznie jeden transport – ten, który docelowo transportuje towar poza UE. Pozostałe transporty pośrednie, opodatkowuje się odpowiednio w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub jej zakończenia zgodnie ze stawką dla transportowanych towarów.

Podsumowanie  – 0% VAT dla eksportu

Niezwykle ważne jest zrozumienie warunków umożliwiających wykorzystanie preferencyjnej stawki 0% VAT. Prawodawca przewidział szereg ułatwień, które dobrze wykorzystane, w znacznym stopniu ograniczą koszty związane z prowadzoną działalnością eksportową. Wymaga to jednak terminowości, gromadzenia dokumentów oraz dbałości o poprawność prowadzonych działań.

Komentarze