Czym jest ryczałt?

czym jest ryczałt

Jeśli stoisz przed decyzją założenia działalności gospodarczej z pewnością rozważasz w jaki sposób ją opodatkować. Uproszczoną formą rozliczania swojej działalności z podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Korzystając z takiej formy rozliczenia jesteś zobowiązany do płacenia podatku od przychodu. W ryczałcie stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 20%. Poniżej wyjaśniamy:

 • Na czym dokładnie polega ryczałt?
 • Kto może rozważyć opcję opodatkowania ryczałtem swojej działalności?
 • Kto nie może stosować ryczałtu?

Na czym polega opodatkowanie ryczałtem?

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, w ryczałcie podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty przychód. W związku z tym nie masz możliwości pomniejszenia go o koszty jego uzyskania. Dlatego ta forma opodatkowania opłaca się przedsiębiorcom, którzy nie ponoszą znacznych kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

W praktyce ryczałt polega na wpłacaniu stałej stawki podatkowej w zależności od wykonywanej działalności. Dotyczy jedynie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki osobowej oraz pozwala prowadzić uproszczoną księgowość.

Praktyczna rada!

Aby wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, właściwemu miejscowo według miejsca zamieszkania, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem do:

 • dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności,
 • 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym,
 • końca roku, gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie możesz złożyć w Urzędzie Skarbowym lub za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Ważna uwaga dla wspólników spółki cywilnej oraz spółki jawnej, chcących opodatkować swoje przychody ryczałtem! 

Warunkiem opodatkowania w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych osiągniętych za pośrednictwem spółki jawnej czy spółki cywilnej jest wybór tej formy opodatkowania przez wszystkich wspólników. Wówczas oświadczenie o wyborze wskazanej formy opodatkowania składa każdy ze wspólników spółki.

Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych prowadzonej działalności gospodarczej dotyczy również lat następnych. Oznacza to, że nie musisz corocznie składać oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ograniczenia związane z wybraniem ryczałtu jako formy opodatkowania działalności gospodarczej

Należy pamiętać, że w przypadku opodatkowania działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie będziesz mógł:

 • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem,
 • skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • wygenerować straty podatkowej, nawet gdy twoje wydatki znacznie przekraczają osiągane przychody.

Ryczałt – kto nie może go stosować?

Ryczałt ewidencjonowany nie jest skierowany do wszystkich przedsiębiorców. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wklucza między innymi wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:

 • prowadzenia aptek,
 • udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 (czyli z wyjątkiem zawodu lekarza wszystkich specjalności, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny),
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (m.in. reklamowe, finansowe, detektywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych),
 •  handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Ryczałt nie dotyczy również podatników, którzy podejmują wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie wykonywanej działalności:

 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność. która prowadzona będzie samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 • samodzielnie przez małżonka na działalność, która będzie prowadzona samodzielnie przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek bądź małżonkowie przed wskazaną zmianą opłacali podatek z tytułu tej działalności na zasadach ogólnych.

Ryczałt – limity

Przedsiębiorcy mogą opłacać podatek w zryczałtowanej formie, o ile w roku poprzednim:

 • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro,
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 tys. euro.

Ryczałt – stawki 2020

Zgodnie z art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 20% – od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 • 17% – od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
 • 12,5% – od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy. Lub innych umów o podobnym charakterze od nadwyżki ponad 100 000 zł,
 • 8,5% – od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100 000 zł,
 • 5,5% – od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3,0% – od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej. Z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 • 2% – od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych. Pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkami wskazanymi w art. 20 ust. 1c ustawy PIT).

Podsumowanie

Mimo swojej uproszczonej formy oraz niezaprzeczalnie wielu zalet, z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie może skorzystać każdy przedsiębiorca. Musimy również pamiętać, o tym, że w związku z opodatkowaniem działalności w takiej formie nie będziemy mogli rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci, co dla wielu przedsiębiorców może mieć znaczenie.

Komentarze