Zmiany podatkowe 2021

zmiany podatkowe 2021

Rok 2021 okazuje się być rokiem wielu zmian pod względem podatkowym. Już wiadomo, że z początkiem nowego roku system podatkowy rozszerzy się o 6 nowych podatków, a co najmniej 4 dotychczasowe wzrosną. Jakie czekają nas zmiany podatkowe 2021? W dzisiejszym artykule opiszemy na jakich zasadach będzie pobierany:

 • CIT dla spółek komandytowych;
 • tzw. estoński CIT;
 • podatek handlowy;
 • opłata przekształceniowa OFE;
 • podatek cukrowy oraz
 • podatek od napoi alkoholowych w butelkach o małych pojemnościach.

A dodatkowo przybliżymy temat wzrostu czterech dotychczasowych podatków: od nieruchomości, deszczu, a również temat ograniczenia ulgi abolicyjnej oraz utrzymania podwyższonych stawek VAT.

Zmiany podatkowe 2021 – nowe podatki

CIT dla spółek komandytowych

Największym rozgłosem dotyczącym zmian podatkowych w nadchodzącym roku spotyka się opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. W tej sprawie nie ma już odwrotu. Prezydent podpisał projekt ustawy 28 listopada 2020 roku. Zmianę w obowiązujących przepisach Ministerstwo Finansów tłumaczy koniecznością uszczelnienia systemu podatkowego. Ustawa w nowym brzmieniu wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku. Nie oznacza to jednak, że z początkiem roku spółki staną się automatycznie podatnikami CIT. Ustawa przewiduje, że będą one mogły wybrać czy zostaną objęte CITem do 1 maja 2021 roku.

Dotychczas podmiotami podatku dochodowego byli odrębnie wszyscy wspólnicy, a opodatkowaniu podlegał dochód uzyskiwany przez każdego z nich z osobna. W związku z nowelizacją przepisów dochody uzyskane za pośrednictwem spółki będą podwójnie opodatkowane. W praktyce będzie to wyglądało w następujący sposób:

 1. Podatek dochodowy od uzyskanego dochodu spółka komandytowa będzie musiała zapłacić w formie CITu.
 2. Poszczególni wspólnicy, wypłacając swój zysk ze spółki będą musieli zapłacić od niego podatek dochodowy w takiej formie jak dotychczas.

Oznacza to, że spółka komandytowa będzie płaciła podatek dochodowy na takich samych zasadach, jak odbywa się to w przypadku spółki z o.o., akcyjnej, czy komandytowo-akcyjnej.

Dobrą wiadomością jest fakt, że zmiany obok nadania spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego przewidują też, że limit przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej 9% (zamiast 19%) stawki podatku CIT zostanie podniesiony z 1,2 do 2 mln euro.

Tzw. estoński CIT

Estoński CIT, a mianowicie ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Istotą tego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Jako przedsiębiorca będziesz mógł wybrać, czy chcesz skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy wolisz rozliczać się na starych zasadach. Estoński CIT, jak podaje Ministerstwo Finansów, skierowany jest do małych i średnich spółek kapitałowych. Aby skorzystać z tej formy opodatkowania spółki kapitałowej należy spełnić łącznie następujące kryteria:

 • przychody nie przekraczają 100 mln zł rocznie;
 • udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne;
 • spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach;
 • zatrudnianie co najmniej 3 osób, z wyłączeniem udziałowców;
 • przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej;
 • ponoszenie wkładów inwestycyjnych.

Ministerstwo Finansów opisuje estoński CIT jako nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. Z pewnością. Ale czy z uwagi na szereg wymogów przedstawionych powyżej, jest on w zasięgu ręki polskich spółek kapitałowych? Zobaczymy.

Zmiany podatkowe 2021 – podatek handlowy

Oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma. Ze względu na chęć wprowadzenia podatku do polskiego systemu, skierowano go do Trybunału Sprawiedliwości UE celem sprawdzenia, czy nie narusza on unijnego prawa. Przedmiotem sporu okazała się być kwestia, czy podatek handlowy może faworyzować mniejsze sklepy, co mogłoby być uznane za niedozwoloną pomoc publiczną.

Ministerstwo Finansów liczy na zgodę unijnego Trybunału w tej sprawie, w efekcie czego z dniem 1 stycznia 2021 roku tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych wejdzie w skład polskiego systemu prawnego. Będzie dotyczył sprzedawców sklepów stacjonarnych, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej powyżej 17 mln zł. Przewidziano dwie stawki podatku:

 • 0,8% od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł miesięcznie oraz
 • 1,4% od nadwyżki przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

Ustawa nie dotyczy sprzedaży przez Internet.

Opłata przekształceniowa OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny z początkiem nowego roku ma zostać zlikwidowany. W jego miejsce pojawią się Indywidualne Konta Emerytalne. Zmiana ta nie wzbudzała by emocji, gdyby nie opłata przekształceniowa pobierana w wysokości 15%. Drugą opcją do rozważenia, jeśli obecnie korzystamy z OFE, jest możliwość złożenia deklaracji o przeniesieniu swoich środków zgromadzonych w funduszu do ZUS. Wówczas nie będzie się to wiązało z zapłatą opłaty przekształceniowej.

Przykład

Pan Maciej zgromadził na swoim koncie OFE kwotę 10 tysięcy złotych. W związku z jego likwidacją postanowił więc skorzystać z przekształcenia w Indywidualne Konto Emerytalne. Opłata przekształceniowa wyniesie wówczas 1500 zł.

Podatek cukrowy oraz podatek od napoi alkoholowych w butelkach o małych pojemnościach

25 sierpnia 2020 roku Prezydent podpisał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Zakładają one wprowadzenie opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz słodzonych napojów.

Obowiązek zapłaty podatku cukrowego będzie dotyczył podmiotów, które sprzedają napój do punktu sprzedaży detalicznej. W momencie wprowadzenia sprzedaży, tj. przekazania do sklepu. Przedsiębiorca będzie wnosił opłatę raz w miesiącu. Dzieli się ona na część stałą i zmienną. Opłata stała: 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej

+ dodatek: 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna);

+ opłata zmienna: 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju.

Jak podaje kancelaria premiera dochody z opłaty od napojów słodzonych będą wpływać do NFZ i będą przeznaczone na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki zdrowotnej związane z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia. W szczególności z nadwagą i otyłością.

Natomiast podatek od opakowania alkoholu do 300 ml wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to:

 • 1 zł od 100 ml tzw. małpki wódki 40%;
 • 2 zł od 200 ml małpki wódki 40% ;
 • 88 groszy od 250 ml małpki wina 14% .

Środki z opłaty trafią w 50% do gmin, a w 50% do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Opłata będzie pobierana w momencie sprzedaży do sklepu.

Zmiany podatkowe 2021 – wzrost dotychczasowych podatków

Utrzymanie podwyższonych stawek VAT, ograniczenie ulgi abolicyjnej, wzrost podatku od nieruchomości i podatku od deszczu. To daniny publiczne, które wzrosną z początkiem nowego roku.

Podwyższone stawki VAT

Stawki podatku VAT miały zostać podniesione tymczasowo w 2011 roku. Okazuje się jednak, że coraz mniej osób o tym pamięta. 23% i 8% to stawki, z którymi przyjdzie nam żyć kolejny rok.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Przed wprowadzeniem ograniczenia ulgi abolicyjnej standardem był, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, podwójny brak opodatkowania. Oznaczający w praktyce, że zarabiając za granicą w ogóle nie płacimy podatku – ani w miejscu zamieszkania ani tam, gdzie zarabiamy pieniądze. W związku z nowelizacją przepisów ma się to zmienić. Nowym standardem ma się okazać zasada proporcjonalnego odliczenia. Na czym polega?

Jak podaje Ministerstwo Finansów, metoda odliczenia proporcjonalnego oznacza, że dochód osiągnięty za granicą będzie opodatkowany w Polsce, ale odliczając od należnego podatku – podatek zapłacony za granicą. Odliczenia będzie można dokonać tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Metodę odliczenia proporcjonalnego przewiduje się m.in. w umowach zawartych z: Austrią, Holandią, Kazachstanem, Rosją, Słowenią i Stanami Zjednoczonymi.

Polska wprowadzi specjalną kwotę wolną dla osób działających za granicą. Tak długo, jak rezydent będzie osiągał dochody poza granicami RP nie przekraczające kwoty 8 tys. zł, będzie się rozliczał na dotychczasowych zasadach.

Niewątpliwie wprowadzone ograniczenia z początkiem nowego roku dotkną głównie osoby, które mieszkają w Polsce, ale przez mniej niż sześć miesięcy w roku pracują za granicą. Zmian dotyczy limit odliczenia dla ulgi abolicyjnej. Jako podatnik będziesz w stanie dokonać odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi. Jednak w wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek, która wynosi 1360 zł.

Podatek od nieruchomości i podatek od deszczu

Ministerstwo Finansów podało stawki maksymalne podatku od nieruchomości, który jest opłatą lokalną. Oznacza to, że rady gmin ustalą jego faktyczne kwoty. Stawki wzrosły o 3,9%.

Podatek od deszczu będzie obowiązywał właścicieli nieruchomości, którzy zapłacą go w zależności od posiadanej powierzchni oraz posiadania urządzeń do magazynowania wody. Ministerstwo Finansów wprowadziło trzy stawki podatku:

 • 1,50zł za 1m2 rocznie – nieruchomości bez urządzeń do zatrzymywania wody z powierzchni uszczelnionych;
 • 0,90zł za 1m2 rocznie – działki z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych;
 • 0,45zł za 1m2 rocznie – nieruchomości z urządzeniami do magazynowania wody o pojemności od 10% do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych.

Podsumowanie – zmiany podatkowe 2021

Opisane przez nas w dzisiejszym artykule podatki stanowią jedynie część czekających nas zmian z początkiem 2021 roku. Spółki komandytowe opodatkowane CIT, tzw. CIT estoński oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej to z pewnością zmiany, które najdotkliwiej odczują przedsiębiorcy.

Komentarze