Naliczanie stawek PPK

naliczanie stawek PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe – czyli PPK – to rozwiązanie mające na celu poprawienie jakości życia Polaków na emeryturze. W dużym skrócie, model tych pracowniczych oszczędności umożliwia gromadzenie dodatkowych środków dla pracownika. Z uwagi na to, że coraz więcej podmiotów zostaje objętych programem PPK, niejednokrotnie kwestia ta budzi wątpliwości natury praktycznej. Przykładowo: jak wygląda naliczanie stawek PPK?

Warto zaznaczyć, że obowiązek utworzenia PPK ciąży na każdym pracodawcy, zatrudniającym chociaż jednego pracownika, który podlega ubezpieczeniu emerytalnemu. W dzisiejszym artykule rozwiniemy tę kwestię, a także odpowiemy na pytania:

 • czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?
 • kto i ile wpłaca?
 • jak zarządzać wpłatami dodatkowymi?
 • jak wprowadzić PPK w swojej firmie?
 • jakie są obowiązki pracodawcy związane z udziałem w PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe – czym są?

Zasady tworzenia i funkcjonowania PPK reguluje ustawa z 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Mimo, że weszła ona w życie już z początkiem 2019 roku, w praktyce wszystkie podmioty objęte programem mają czas na zawarcie umów z instytucją finansową o prowadzenie PPK nawet do 10 maja 2021 roku. Jak najprościej określić czym są? PPK to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dla każdego uczestnika programu tworzy się indywidualne konto.

Naliczanie stawek PPK – kto i ile wpłaca?

Na utworzonym koncie gromadzone są oszczędności, które pochodzą z trzech źródeł:

 • od samego pracownika;
 • od jego pracodawcy;
 • z budżetu państwa.

Wpłaty pobierane z wynagrodzenia pracownika oraz te finansowane przez pracodawcę dzielą się na podstawowe oraz dodatkowe, a ich wysokość uzależniona jest od stawki procentowej, o czym w dalszej części artykułu.

Natomiast kwota składki z budżetu państwa jest stała i niezależna od wysokości wynagrodzenia pracownika. Pierwsza, tzw. wpłata powitalna wynosi 250 zł. Natomiast kolejne wpłaty – dopłaty roczne –  wynoszą 240 zł w skali roku.

Naliczanie stawek PPK – wpłaty podstawowe oraz dodatkowe

Podstawowe, a równocześnie obowiązkowe stawki naliczenia PPK z wynagrodzenia pracownika mają wysokość 2%. Gdy jego wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, stawka może zostać obniżona do poziomu 0,5%.

Natomiast wpłata podstawowa pracodawcy wynosi 1,5%. Pracodawca nie może zmniejszyć ani zwiększyć stawki naliczania PPK.

1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku wynosi: 3360 zł (1,2 x 2800 zł)

Aby móc skorzystać z obniżonej wpłaty podstawowej, pracownik powinien złożyć odpowiednią deklarację. Pracodawca może ją uwzględnić tylko w miesiącach, w których rzeczywiście wynagrodzenie pracownika nie przekroczyło 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. W pozostałych okresach pracodawca zobowiązany jest naliczyć składkę w standardowej wysokości 2%.

Przykład

Pani Krystyna pracuje na 1/2 etatu i zarabia 2650 zł (czyli poniżej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia), ale w grudniu dostała premię kwartalną w wysokości 800 zł i tym samym przekroczyła próg. Pomimo złożonej deklaracji obniżającej składkę podstawową do 0,5% pracodawca nalicza 2%. W kolejnych miesiącach, kiedy pani Krystyna nie będzie otrzymywała premii, pracodawca naliczy 0,5% wpłaty podstawowej.

Ustawodawca przewidział również możliwość dokonywania wpłat dodatkowych, dzięki którym zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą przyczynić się do zwiększania gromadzonych oszczędności. Wpłata dodatkowa pracownika może wynosić maksymalnie 2%, natomiast dodatkowa wpłata pracodawcy to maksymalnie 2,5%.

Podsumowując, dzięki składkom dodatkowym pracownik może zbierać na konto PPK składki o wysokości 4% ze swojego wynagrodzenia, a dodatkowo może otrzymywać składki od pracodawcy o wartości w przedziale od 1,5% (podstawa) do 4% (wpłata podstawowa + dodatkowa).

Jak zarządzać wpłatami dodatkowymi?

Poruszając kwestię dowolnego ustalania wpłat na konto PPK, nie można zapomnieć o stronie praktycznej. Jak faktycznie zdeklarować kwotę wpłat dodatkowych?

Od strony pracownika ustawodawca wymaga minimalnego działania. Składa on najzwyklejszą deklaracje, określając w niej wysokość miesięcznej wpłaty dodatkowej na konto. Natomiast obowiązkiem pracodawcy jest określanie wysokości wpłat dodatkowych w umowie o zarządzaniu Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Chodzi głównie o konkretne uzależnienie wysokości stawek od niedyskryminujących pracowników czynników.

Jak wprowadzić PPK w swojej firmie?

 1. Przygotuj się do wprowadzenia PPK – zaktualizuj oprogramowanie, wydrukuj materiały informacyjne, przeszkól pracowników.
 2. Wybierz instytucję finansową, która będzie gromadziła i inwestowała środki. Wybór skonsultuj z pracownikami.
 3. Podpisz umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową w imieniu i na rzecz pracowników.
 4. Wprowadź PPK – prowadź i archiwizuj dokumentację, komunikuj proces pracownikom, przekazuj informacje do instytucji finansowej.
 5. Naliczaj wpłaty do PPK i przekazuj je do wybranej instytucji finansowej. Dopłaty państwa będą przekazywane przez Polski Fundusz Rozwoju.

Obowiązki pracodawcy związane z udziałem w PPK

Ustawa nakłada na pracodawców szczególne obowiązki związane z ich udziałem w PPK. Najważniejsze z nich to:

 • wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK dla pracowników;
 • podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK , w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych;
 • terminowe i prawidłowe obliczanie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej;
 • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK;
 • przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonymi kontami PPK.

Komentarze