Zalety ryczałtu przy usługach budowlanych

zalety ryczałtu przy usługach budowlanych

Jak każda forma opodatkowania działalności gospodarczej, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ma swoje wady i zalety. Ze względu na jego opłacalność przy wysokich dochodach i niskich kosztach, często wybierany jest przez przedsiębiorców świadczących usługi budowlane. Z drugiej strony, zawsze powinniśmy pamiętać, aby nie sugerować się całkowicie opiniami innych. Wybór sposobu opodatkowania powinien być poprzedzony dokładną analizą naszej indywidualnej sytuacji, jako przedsiębiorcy. Mimo wszystko, dzisiejszym artykułem chcielibyśmy zobrazować kolejną możliwość, jaka być może jest warta rozważenia w przypadku Twojej działalności gospodarczej. Poniżej znajdziesz wszystko o tym, jakie są zalety ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy usługach budowlanych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jak już zaznaczaliśmy we wstępie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. W rezultacie, pozwala na prowadzenie uproszczonej księgowości – co wiele przedsiębiorców ocenia pozytywnie.

To, co go wyróżnia od pozostałych form opodatkowania, to fakt, że podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty przychód – nie dochód. W konsekwencji, jest on opłacalny dla tych przedsiębiorców, którzy nie ponoszą znacznych kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Przy tej formie opodatkowania, nie ma możliwości pomniejszenia kwoty podatku o koszty uzyskania przychodu, jak ma to miejsce np. przy rozliczaniu podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. W ryczałcie stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%.

Jednak to nie wszystko. Pamiętajmy, że wybierając ryczałt jako formę opodatkowania działalności gospodarczej, możemy pozbawić się wszelkiego rodzaju podatkowych przywilejów, na których być może nam zależy. Wybierając ryczałt, nie będziesz miał możliwości:

  • rozliczenia się wspólnie z małżonkiem,
  • skorzystania z preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci,
  • wygenerowania straty podatkowej, nawet gdy twoje wydatki znacznie przekroczą osiągane przychody.

Jak możesz zauważyć – mimo, że opodatkowanie ryczałtem wiąże się z szeregiem korzyści, posiada on również swoje negatywy. W tym miejscu warto przytoczyć słowa z wstępu do tego artykułu – stając przed wyborem sposobu opodatkowania własnej działalności, pamiętaj o dokładnej analizie swojej indywidualnej sytuacji. A mianowicie: z czego jesteś w stanie zrezygnować? Co przyniesie większe korzyści? Czy możesz znaleźć alternatywę dla danego rozwiązania? itd.

Kto może stosować ryczałt?

Z opodatkowania w formie ryczałtu mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą lub będące wspólnikami spółki osobowej (np. cywilnej lub jawnej). A dodatkowo – których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro. Co ważne, limit dotyczy:

  • przychodów osiągniętych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
  • sumy przychodów wspólników z działalności prowadzonej w formie spółki jawnej lub cywilnej.

Praktyczna rada!

Jak sprawdzić, czy nasze przychody nie przekroczyły limitu 2 mln euro?

Osiągnięty przychód z poprzedniego roku podatkowego należy obliczyć według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Jeżeli powyższy limit zostanie przekroczony, jako podatnik utracisz prawo do ryczałtu. Wówczas będziesz zobligowany do przejścia na ogólne zasady rozliczania.

Zalety ryczałtu przy usługach budowlanych

Niepodważalną zaletą opodatkowania ryczałtem przy usługach budowlanych jest niska stawka podatku. Dla usługodawców tej kategorii wynosi jedynie 5,5%. Chodzi głownie o przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton – jak wskazuje art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Niestety w ustawie możemy szukać na próżno regulacji o tym, czym są usługi budowlane. W tym momencie, należy sugerować się klasyfikacją PKWiU, w której mowa o:

  • budynkach oraz innych obiektach inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU 41),
  • budowlach i robotach ogólnobudowlanych, które mają związek z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU 42),
  • robotach budowlanych specjalistycznych (PKWiU 43).

Dodatkowo, przedsiębiorcy, którzy wykonują usługi budowlane mogą się posiłkować definicją, która występuje w ustawie Prawo budowlane, a dokładnie art. 3 pkt 7, który mówi, że roboty budowlane to budowa oraz wszelkiego rodzaju prace, wśród których zaliczamy przebudowę, montaż, remont, a także rozbiórka obiektu budowlanego.

Duże wątpliwości wśród przedsiębiorców z tej branży budzi także sposób pozyskania materiałów w celu wykonania usługi. Czy mają być to materiały zakupione, czy powierzone? Niestety przepisy w żaden sposób nie wskazują, czy materiały ma dostarczyć inwestor, czy wykonawca. Kwestia ta jest ważna w przypadku ryczałtu ponieważ taka forma rozliczenia nie pozwala na uwzględnienie przy obliczaniu podatku żadnych kosztów. W konsekwencji przedsiębiorca, który we własnym zakresie zakupił materiały budowlane, a następnie wykonał usługę, zapłaci podatek w wysokości 5,5% bez pomniejszania o wartość zakupionych materiałów. Ważne w tym wypadku więc będą ustalenia stron. Dostawa materiałów może następować na przykład na podstawie odrębnej umowy, zawartej między inwestorem, a wykonawcą.

Jak wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu przy usługach budowlanych?

Jeżeli chcesz wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, złóż – właściwemu według Twojego miejsca zamieszkania – Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem:

  • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym,
  • do końca roku, gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem możesz złożyć w urzędzie skarbowym lub we wniosku o aktualizację wpisu do CEIDG.

Praktyczna rada!

Pamiętaj, że warunkiem opodatkowania ryczałtem przychodów osiągniętych za pośrednictwem spółki jawnej czy spółki cywilnej jest wybór tej formy opodatkowania przez wszystkich wspólników spółki.

Zalety ryczałtu przy usługach budowlanych – podsumowanie

Niskie stawki podatku i możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości to niezaprzeczalne zalety opodatkowania swojej działalności ryczałtem. Pamiętajmy, że ta forma opodatkowania posiada również swoje cienie. Przy wyborze sposobu opodatkowania trzeba więc zwrócić szczególną uwagę na wysokość przychodów i ponoszonych kosztów. Ryczałt może być opłacalny przy wysokich dochodach i niskich kosztach, dlatego najczęściej jest korzystną opcją dla osób świadczących usługi np. budowlane.

Komentarze