Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

jednolity plik kontrolny

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny to kolejny krok Ministerstwa Finansów zmierzający do usprawnienia działania organów podatkowych oraz ujednolicenia przekazywanych im danych. Wszystkie te działania mają jeden cel. A mianowicie, możliwość przeprowadzania skrupulatnych, a jednocześnie dokładnych czynności sprawdzających oraz kontrolnych. A dodatkowo takich, które pozwolą zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatku VAT.

Obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym wprowadza się stopniowo, bo już od lipca 2016 roku. Począwszy od największych podmiotów, a skończywszy na najmniejszych. Obecnie wdrażane są kolejne, zmienione już rozwiązania w tym obszarze, jak np. JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7).

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny oraz jakie zmiany obowiązują podatników w 2021 roku?

Odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to dokument elektroniczny – a mówiąc jeszcze konkretniej – ustandaryzowany zbiór danych, który generuje się z systemów informatycznych wspierających księgowość przedsiębiorców rozliczających podatek od towarów i usług (VAT). Wyjaśniając nieco prościej, to księgi i dokumenty księgowe ale prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie (XML), przekazywane na żądanie organu podatkowego. JPK ma szczególne znaczenie pod względem tzw. kontroli krzyżowych, które związane są z jednoczesnym sprawdzaniem przedsiębiorcy oraz jego kontrahentów.

JPK_VAT jest więc swoistą deklaracją podatkową, tylko, że w postaci elektronicznej.

Jeden obowiązek podatkowy połączony w jeden – JPK_V7

Dotychczas do składania co miesiąc JPK_VAT byli zobowiązani wszyscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Dodatkowo, obok tego dokumentu, zobligowani byli oni do składania deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Od października 2020 roku, wcześniejsza struktura JPK_VAT została zastąpiona nową – JPK_V7, która składa się z dwóch części:

 • ewidencji VAT (zestawu informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres),
 • deklaracji VAT (deklaracji VAT-7 i VAT-7K).

Jak podaje Ministerstwo Finansów, celem wprowadzenia nowego JPK jest uproszczenie obowiązków sprawozdawczych na gruncie VAT. W konsekwencji, dzięki ówczesnym zmianom, połączono dwa obowiązki podatkowe w jeden – co z pewnością stanowi ułatwienie także dla samych podatników.

Co istotne, obowiązują dwa warianty JPK_V7 z deklaracją:

 • JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie,
 • JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Praktyczna rada!

Od 1 października 2020 roku wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT wysyłają co miesiąc JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M) drogą elektroniczną do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Natomiast podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie (składają JPK_V7K), za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału wysyłają tylko część ewidencyjną. Natomiast po zakończeniu kwartału wysyłają część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał. Co istotne – sam dokument, co do zasady może podpisać jedynie osoba, która posiada Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Obowiązki podatnika związane z JPK w 2021 roku

Nowa struktura JPK_VAT wymusza na przedsiębiorcach oraz księgowych stosowanie szczególnych oznaczeń w części ewidencyjnej deklaracji. W związku z tym, w przypadku ewidencji sprzedaży będą to:

 • kody GTU – czyli grupowanie rodzajów towarów i usług dla transakcji sprzedaży,
 • SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP – czyli oznaczenia procedur,
 • RO, WEW, FP – czyli oznaczenia dowodów.

Natomiast w przypadku ewidencji zakupu będą to:

 • MK, VAT-RR, WEW – oznaczenia dowodów,
 • MPP, IMP – oznaczenia transakcji.

Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7 – terminy

Termin na złożenie JPK nie ulega zmianie. Tak jak miało to miejsce dotychczas oraz w każdym przypadku (JPK_V7M i JPK_V7K) plik podpisany profilem zaufanym należy wysłać do 25. dnia miesiąca po miesiącu, którego dotyczy JPK_VAT z deklaracją. Dla przykładu, JPK_VAT z deklaracją za styczeń należy wysyłać do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego do 25 lutego.

Obecnie podatnik, który nie złoży JPK_VAT w terminie lub poda w nim informacje nieprawdziwe, może liczyć się z sankcją wynikającą z art. 80 Kodeksu Karnego Skarbowego – a więc z karą grzywny.

Uwaga!

Jeśli dzień wysyłki przypada w dzień ustawowo wolny od pracy – plik należy wysłać najpóźniej w najbliższym dniu roboczym, który następuje po dniu wolnym.

Korekta JPK_VAT z deklaracją

W przypadku błędów lub zmian mających wpływ na już złożony JPK_VAT z deklaracją, jako podatnik jesteś zobligowany do złożenia korekty JPK_V7, analogicznie do sposobu, w jaki odbywa się to obecnie. W korekcie należy złożyć odpowiednio tę część (ewidencyjną lub deklaracyjną), która będzie jej podlegała. Korekta JPK_VAT może zatem obejmować:

 • deklarację i ewidencję,
 • deklarację,
 • ewidencję.

Podsumowanie

Głównym zamysłem ustawodawcy, podczas projektowania nowej regulacji, było przede wszystkim uproszczenie dotychczasowej formy raportowania rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT). Dodatkowym atutem deklaracji VAT, składanych w nowej formie, jest eliminacja niektórych wcześniej wymaganych załączników do dotychczasowych deklaracji – takich, jak chociażby: VAT-ZZ, VAT-ZD czy VAT-ZT. Z drugiej jednak strony, mimo pozornych ułatwień w nowej strukturze JPK_V7, z pewnością każdemu przedsiębiorcy będzie potrzebny czas na zaznajomienie się z nowo obowiązującymi zasadami. Z pewnością właśnie dlatego, wielu przedsiębiorców decyduje się na oddelegowanie księgowości do firm zewnętrznych. Opłaty są stosunkowo niewielkie, a korzyści ogromne. Co do JPK – pamiętajmy jednak, że mimo kilku znaczących zmian – terminy na składanie deklaracji się nie zmieniły. Elektroniczne pliki należy wysłać do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy JPK_VAT z deklaracją. W przeciwnym przypadku, możemy narazić się na sankcje karne, których oczywiście każdy stara się uniknąć.

Komentarze