Dochód, przychód i obrót firmy – różnice

dochód przychód obrót firmy

W dzisiejszym artykule poruszymy temat z pozoru błahy i oczywisty, a z drugiej strony jednak wciąż wzbudzający wiele wątpliwości. Dochód, przychód i obrót firmy – jakie są różnice między tymi pojęciami? Czy poprawne jest używanie tych pojęć zamiennie? Wyjaśniamy poniżej.

Dochód, przychód i obrót firmy

W pierwszej kolejności udzielimy odpowiedzi na pytanie zadane we wstępie. Czy poprawne jest używanie pojęć dochodu, przychodu, czy obrotu zamiennie, w celu nazwania tego samego stanu rzeczy? Podkreślamy i odpowiadamy już teraz – absolutnie nie. Co prawda, określenia te mają jeden wspólny mianownik – a mianowicie, służą do określenia kondycji finansowej firmy. Jednakże każde z tych pojęć oznacza odmienny stan rzeczy. W związku z tym, bardzo istotnym jest, aby każdy – a w szczególności przedsiębiorca – wiedział dokładnie, co oznacza dane pojęcie oraz na czym polegają znaczące różnice pomiędzy dochodem, przychodem i obrotem firmy.

Przychód firmy, czyli wpływy finansowe

Większość osób wie, że obrót jest czymś innym niż przychód lub dochód. Jednak już przy rozróżnieniu tych obu pojęć (przychodu i dochodu) powstaje o wiele więcej wątpliwości, nie wspominając o wskazaniu różnic pomiędzy nimi.

Co zatem kryje się pod pojęciem przychodu?

Mówiąc jak najprościej, przychód to wartość sprzedanych towarów lub świadczonych usług w danym okresie (w miesiącu lub roku). Będą nim więc wszelkie zyski, jakie przedsiębiorca czerpie z prowadzonej działalności. Zgodnie z przepisami prawa, każda taka czynność powinna być rejestrowana właśnie jako przychód. W praktyce wygląda to tak, że każdy wpływ powinien być poparty stosownym dokumentem (rachunkiem, paragonem lub fakturą), który w rezultacie składa się na przychód danego przedsiębiorstwa.

W tym miejscu warto także zaznaczyć istotną rzecz w kwestii przychodu. Ze względu na to, że fakturę można wystawić również przed rzeczywistym wpływem pieniędzy do firmy –  przychodem będzie także należność z tytułu wystawionej faktury, która nie została jeszcze opłacona.

W ekonomii wyróżnia się trzy rodzaje przychodów:

  • całkowity, czyli wartość sprzedanych produktów i usług, wyliczany poprzez sumę iloczynu ceny i ilości sprzedanych produktów,
  • przeciętny, czyli przychód uzyskany przez firmę ze sprzedaży pojedynczej jednostki produktu (oblicza się go, dzieląc przychody całkowite przez wielkość sprzedanych produktów),
  • krańcowy, czyli przyrost przychodu całkowitego, który uzyskiwany jest ze zwiększenia sprzedaży o jednostkę danego produktu, czy usługi.

Uwaga!

Przychód nie jest całkowitym zyskiem z działalności, a jedynie sumą wpływów finansowych firmy w danym okresie. Nie odzwierciedla więc rzeczywistej sytuacji finansowej firmy, tak jak dochód. Jednak więcej na ten temat w dalszej części artykułu.

Obrót firmy, czyli wpływy finansowe ale… pomniejszone o kwotę podatku

Natomiast mianem obrotu firmy określa się wszelkie wpływy lub należności ze sprzedaży towarów lub usług, ale… pomniejszone o należny do zapłacenia podatek dochodowy (tzn. należności brutto). Co jest dla nas istotne w dzisiejszym artykule, obrotem będzie także kwota otrzymanych zadatków, zaliczek i przedpłat oraz dotacji, kredytów czy jakichkolwiek dofinansowań.

Pamiętajmy więc, że w przypadku obrotu, od sumy wpływów odlicza się wyłącznie należny podatek. Jest to więc informacja o wygenerowanych zyskach dla firmy ale pomniejszonych o podatek. Na podstawie obrotu nie jesteśmy więc w stanie określić faktycznej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Dochód firmy, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania

W końcu przechodzimy do pojęcia, na podstawie którego jesteśmy w stanie określić kondycję finansową naszej firmy. Dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania tego przychodu to pojęcie, które dla przedsiębiorców zapewne ma najważniejsze znaczenie w praktyce. Wyjaśniając jeszcze konkretniej, dochodem będzie kwota, którą przedsiębiorca uzyskał dzięki sprzedaży towarów lub usług ale pomniejszona o kwotę, którą musiał jednocześnie wydać np. na wynajem biura, paliwo, pracowników, materiały, czy składki ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe).

Stanowi on więc realną informację o wysokości wypracowanego zysku, ponieważ uwzględnia wszystkie poniesione przy okazji koszty. Co ma dość kluczowe znaczenie pod względem praktycznym, a można go analizować w dwóch aspektach, jako:

  • dochód netto, czyli kwotę po opodatkowaniu,
  • dochód brutto, czyli kwotę przed opodatkowaniem.

Podsumowanie

Po przeczytaniu dzisiejszego artykułu już wiesz, że dochód, przychód oraz obrót nie są pojęciami tożsamymi, których można używać zamiennie na określenie tego samego stanu rzeczy. Każde z nich ma inne znaczenie – np. dochód bardzo często pozwala określić, czy dany okres firma zakończyła sukcesem lub porażką. Obrót zaś, nie jest miarodajnym odzwierciedleniem sytuacji finansowej firmy ponieważ nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodu. Podobnie jest w przypadku przychodu. Nawet jeśli w danym miesiącu przychód przedsiębiorcy jest na bardzo wysokim poziomie, nie oznacza to, że firma zakończyła ten okres sukcesem. Należy się liczyć z tym, że niektóre branże charakteryzują się osiąganiem wysokich przychodów, ale także wysokich kosztów jego uzyskania. W konsekwencji, nawet bardzo wysoka wartość przychodu może się wiązać z tym, że firma poniosła stratę.

W rezultacie, prawidłowe rozróżnienie tych kilku pojęć jest niezwykle kluczowe, w szczególności dla przedsiębiorców. Pozwala to bowiem na świadomą oraz prawidłową analizę wyników przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, taka podstawowa wiedza może okazać się pomocna także w zrozumieniu przepisów prawa oraz zasad ekonomii. Chyba nie musimy nikogo przekonywać, że jest to bardzo istotne przy prowadzeniu działalności na własny rachunek.

Komentarze