Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe to jeden z najważniejszych dokumentów sporządzanych każdego roku niemal w każdym przedsiębiorstwie. Ze względu na to, jego formę oraz treść ściśle określają przepisy prawa, o czym w dzisiejszym wpisie.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest roczne sprawozdanie finansowe?
 • Z jakich elementów się składa i jak je sporządzić?
 • Kto ma obowiązek składania sprawozdań finansowych?

Szczegóły poniżej. Zapraszamy do lektury niniejszego artykułu.

Podstawowe informacje

Kluczowym zadaniem sprawozdań finansowych jest przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz jego wyników finansowych w skali roku za pomocą zestawień liczbowych. Mówiąc bardziej fachowym językiem, sprawozdanie finansowe dotyczy roku obrotowego, a sporządza się je na dzień bilansowy dla jednostki gospodarczej. Najczęstszą praktyką przedsiębiorstw jest dążenie do tego, aby rok obrotowy firmy pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Wówczas dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.

Dlaczego kwestie związane ze sprawozdaniem finansowym są na tyle istotne?

Jego złożenie jest bowiem niezbędne do zamknięcia roku obrotowego i ksiąg rachunkowych. W konsekwencji stanowi jeden z najważniejszych obowiązków spoczywających na jednostkach gospodarczych.

Roczne sprawozdanie finansowe – elementy

Wytyczne dotyczące sposobu sporządzania rocznego sprawozdania finansowego reguluje ustawa o rachunkowości. Jak wskazują jej regulacje i załączniki, sprawozdanie finansowe powinno rozpoczynać się od tzw. wprowadzenia. Podaje się w nim podstawowe dane dotyczące przedsiębiorstwa, jak:

 • nazwę i siedzibę firmy oraz właściwy sąd bądź organ prowadzący rejestr;
 • czas trwania działalności jednostki gospodarczej (jeśli jest on ograniczony);
 • okres, jakiego dotyczy sprawozdanie finansowe;
 • przyjęte zasady rachunkowości, obejmujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiar wyniku finansowego.

Poza omówionym powyżej wprowadzeniem, roczne sprawozdanie finansowe powinno składać się z:

 • Bilansu, czyli zestawienia aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, które sporządzane jest na początek okresu sprawozdawczego (tzw. bilans otwarcia) oraz na koniec okresu sprawozdawczego (tzw. bilans zamknięcia).
 • Rachunku zysków i strat. Jest to informacja o poszczególnych rodzajach działalności oraz ogólnym wyniku finansowym przedsiębiorstwa.
 • Informacji dodatkowej albo innego dokumentu z art. 48 ustawy o rachunkowości – jest nią m.in. wprowadzenie do sprawozdania.
 • Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym – jeśli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Pokazuje zmiany w zysku i stracie, źródłach finansowania kapitałami własnymi jednostki i ich przyczyny, przychodach i kosztach bezpośrednio związanych z kapitałem zakładowym.
 • Rachunku przepływów pieniężnych – jeśli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Ta część sprawozdania podsumowuje przepływ środków pieniężnych w danym przedsiębiorstwie przy uwzględnieniu ich źródeł i wykorzystania.

Nowa forma sprawozdań

Uwaga!

Sprawozdanie finansowe i towarzyszące mu dokumenty (a także oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania) sporządza się i składa do KRS wyłącznie w formie elektronicznej. Nie ma już możliwości złożenia do rejestru dokumentów finansowych w postaci papierowej. Oznacza to więc, że sprawozdanie musi być:

 • zapisane w określonej strukturze i w formacie pliku (w jednym pliku XML);
 • podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu.

Jeśli będziemy chcieli przechowywać papierową wersję sprawozdania, powinniśmy pamiętać o tym, że wydruk będzie tylko kopią sprawozdania finansowego – nie jego oryginałem.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie powinno zostać zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego i złożone w ciągu 15 dni od tego momentu. Jeżeli zatem rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – na zatwierdzenie sprawozdania mamy czas do 30 czerwca. Natomiast na jego złożenie – do 15 lipca danego roku.

Uwaga!

W związku z epidemią COVID-19 w 2021 roku obowiązują dłuższe terminy na sporządzenie, podpisanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, a następnie jego złożenie do KRS. Dla większości spółek (z wyjątkiem tych podlegających ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym), terminy zostały przedłużone o 3 miesiące. W związku z tym, sprawozdanie finansowe za 2021 rok (równy kalendarzowemu) należy:

 • sporządzić i podpisać do 30 czerwca 2021 (termin przedłużony o 3 miesiące);
 • zatwierdzić do 30 września 2021 (termin przedłużony o 3 miesiące);
 • złożyć do KRS w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia, czyli nie później niż do 15 października 2021.

Roczne sprawozdanie finansowe – kto ma obowiązek jego składania?

Obowiązkowi temu co do zasady podlegają przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS. Mowa zatem o spółkach kapitałowych, które zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych na mocy ustawy, jak i też osobach fizycznych lub spółkach osobowych, które wybrały pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania. Zatem o obowiązku składania sprawozdań finansowych decyduje nie forma prowadzenia działalności, a metoda, jaka została wybrana do ewidencjonowania przychodów i kosztów w firmie.

Można zatem uznać, że z tego obowiązku zwolnieni są wspólnicy spółek jawnych oraz spółek partnerskich, jeśli:

 • przychody netto spółki ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są poniżej 2 mln euro (w przeliczeniu na złotówki) i
 • spółka nie prowadzi ksiąg rachunkowych.

Komentarze