Jak liczyć odsetki ustawowe i prawidłowo formułować w pozwie?

Jeśli nasz kontrahent spóźnia się z zapłatą należności, nie warto bezczynnie czekać. Mając na uwadze przede wszystkim interes naszego przedsiębiorstwa, należy podjąć odpowiednie kroki. Prawidłowe określenie żądania o zapłatę odsetek za opóźnienie pozwoli nam zaoszczędzić czas, kierując sprawę do sądu. Mając niepodważalne dowody na dochodzenie należności, możemy liczyć na szybkie wydanie nakazu zapłaty oraz uzyskanie pieniędzy za zwłokę w zapłacie. Ze względu na to, że kwestia ta ma istotne znaczenie w praktyce, dziś kilka słów na ten temat. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się, jak liczyć odsetki ustawowe oraz jak prawidłowo formułować je w pozwie. 

Zapraszamy do lektury.

Kiedy możemy żądać zapłaty odsetek ustawowych?

Odsetki ustawowe to swego rodzaju odszkodowanie za zwłokę w spełnieniu świadczenia pieniężnego, wynikającego np. z wystawionej faktury. Jest to najpowszechniejsza forma walki z nieterminowymi kontrahentami, z której korzystają wierzyciele. Ich niezaprzeczalną zaletą jest fakt, że wierzyciel nie musi wykazywać strat po swojej stronie, wynikających z opóźnienia w zapłacie. Wystarczy udowodnić, od kiedy świadczenie jest wymagalne (ile wynosi okres zwłoki) oraz wysokość kwoty dłużnej.

Zasadność żądania odsetek została uregulowana w art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi:

„Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Wysokość odsetek za zwłokę w zapłacie świadczenia można uregulować w zawieranej umowie. Jeśli jednak nie oznaczyliśmy jej z góry na piśmie, automatycznie obowiązują odsetki ustawowe.

Odpowiadając zatem na pytanie z nagłówka, odsetek możemy żądać zawsze, gdy nasz kontrahent spóźnia się z zapłatą świadczenia. Jeśli nie określiliśmy z góry stopy odsetek za opóźnienie, należą się odsetki ustawowe.

Jak liczyć odsetki ustawowe?

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w 2021 r. wynosi 5,6% w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie oblicza się za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po określonym pierwotnie terminie zapłaty do dnia faktycznego uregulowania należności. Jeśli zatem termin zapłaty określony na fakturze to 10 stycznia, odsetki są należne od 11 stycznia.

Uwaga!

Przy obliczaniu odsetek zwróćmy szczególną uwagę na termin płatności. Jeśli przypada on na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin na dokonanie czynności upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Z doświadczenia wiemy, że ten pozornie niewielki wyjątek potrafi przysporzyć sporo kłopotów.

Przykład

Ostatni dzień płatności, wynikający z faktury, przypada na sobotę. Zgodnie z powyższym, ostatni dzień zapłaty ulega przesunięciu na poniedziałek, a tym samym odsetki będą naliczane od wtorku.

Aby obliczyć wysokość należnych odsetek ustawowych, potrzebujemy następujących danych:

  • wysokości stawki odsetek ustawowych (6,5% w 2021 r.),
  • kwoty zaległości,
  • liczby dni zwłoki w zapłacie należności.

Powyższe trzy składniki należy pomnożyć przez siebie, a następnie podzielić przez 365.

Uwaga!

Według wzoru na wyliczenie odsetek ustawowych, zawsze przyjmuje się, aby dzielić przez 365. Nawet wtedy, gdy rok ma 366 dni.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteśmy w stanie obliczyć wysokości odsetek samodzielnie, w Internecie możemy z łatwością znaleźć wiele kalkulatorów odsetek ustawowych za opóźnienie.

W jaki sposób sformułować pozew?

W momencie gdy nasze ponaglenia do zapłaty nie przynoszą oczekiwanych skutków, warto nie zwlekać z podejmowaniem kolejnych działań. Tak jak wspominaliśmy we wstępie, każdemu przedsiębiorcy zależy na sprawach swojej firmy. Zatem kolejnym krokiem w walce z nieuczciwym kontrahentem jest skierowanie naszej sprawy na drogę sądową. Chcąc, aby sąd rozpoznał naszą sprawę w postępowaniu nakazowym, należy złożyć pozew o odsetki ustawowe za opóźnienie.

Podstawą wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym są:

  1. umowa łącząca nas z kontrahentem,
  2. dowód spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego (np. potwierdzenie dostawcy lub potwierdzenie wykonania usług),
  3. dowód doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku,
  4. fakultatywnie również może być to pismo, w którym wzywaliśmy kontrahenta do zapłaty odsetek.

Jeśli dowody nie będą budziły wątpliwości, sąd powinien wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, by w terminie, zazwyczaj, dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu, zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł zarzuty. Jeśli pozwany nie wniesie zarzutów, nakaz się uprawomocni. Wówczas będziesz mógł skierować sprawę do komornika i domagać się swoich należności. Jeśli natomiast pozwany wniesie zarzuty, sąd rozpozna sprawę co do zasady na rozprawie i po przeprowadzeniu dowodów wyda wyrok.

Komentarze