Umowa toolingu – najważniejsze informacje

Umowa toolingu to specyficzne porozumienie zawierane między przedsiębiorcami. Poprzez tego rodzaju kontrakt, jedna ze stron (zlecający) udostępnia własne środki trwałe drugiej stronie (wykonawcy), na czas określony lub nieokreślony, a wykonawca, wykorzystując użyczone środki, realizuje zlecenie, którego dotyczy umowa. Niezaprzeczalną zaletą tego rodzaju współpracy jest brak konieczności zapłacenia podatku VAT.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest umowa toolingu?
 • Co może być przedmiotem takiej umowy?
 • Jakie podmioty powinny rozważyć skorzystanie z tego rozwiązania?
 • Czy w jakiś sposób jest ona opodatkowana?
 • Jakie korzyści wynikają z zawarcia umowy toolingu?

Zapraszamy do lektury.

Zasada swobody umów

Umowę toolingu zalicza się do rodzaju umów nienazwanych. Oznacza to, że nie uregulowano jej w żadnych przepisach prawa, a jej zawarcie możliwe jest dzięki funkcjonującej w prawie cywilnym zasadzie swobody umów. Zgodnie z art. 353 (1):

„Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

Strony umowy mogą zatem samodzielnie decydować o kształcie porozumienia oraz mają jedyny i decydujący wpływ na zapisy zawarte w dokumencie. Nie ma tu mowy o narzuconej regule czy większych bądź mniejszych uprawnieniach i obowiązkach stron. Wykonywanie ekwiwalentnych świadczeń pod określonymi warunkami ma odbywać się na zasadzie dobrowolności i jest swoistym kompromisem między stronami umowy toolingowej – zlecającym a wykonawcą. Mimo powyższych atutów, warunki należy w umowie ściśle określić i spisać, opierając się na obustronnym i dobrowolnym porozumieniu stron.

Co powinna określać umowa toolingowa?

Przede wszystkim należy w niej wskazać sposób użycia przez wykonawcę powierzonych mu środków trwałych. Z uwagi na to, że w ramach tego typu umowy środki te są właśnie przekazywane, to zlecający wciąż pozostaje ich właścicielem. W związku z tym, umowa powinna określać stronę odpowiedzialną za pokrywanie kosztów związanych z eksploatacją oraz ewentualnym ubezpieczeniem środków. Ostatnim elementem umowy, o którym należy wspomnieć, jest ustalenie zakresu możliwej kontroli, jaką może sprawować zlecający nad użyciem udostępnionych środków trwałych. To rozwiązanie można zastosować przede wszystkim w przypadku, gdy strony nie znają się oraz nie darzą się szczególnym zaufaniem.

Umowa toolingu – co może być przedmiotem takiej umowy?

Umowa toolingu może obejmować udostępnianie bardzo różnych środków. Bardzo często spotyka się przypadki, w których partnerom biznesowym udostępnia się:

 • elektronikę, sprzęt biurowy,
 • samochody osobowe i dostawcze,
 • maszyny produkcyjne,
 • linie technologiczne,
 • asortyment gastronomiczny,
 • meble,
 • nieruchomości.

Dla kogo to rozwiązanie będzie korzystne?

Z umowy toolingowej najczęściej korzystają duże firmy, które oferują swoje produkty mniejszym partnerom. Skorzystanie z tego rozwiązania niesie za sobą zalety również w obrębie grup kapitałowych. Oczywiście to nie jedyne przykłady wykorzystania tego typu porozumienia. Najczęstszym praktycznym przykładem wykorzystania umowy toolingu są browary. Udostępniając wyposażenie (kufle, podkładki, lodówki, ogrodzenia czy parasole z własnym logo) podmiotom gastronomicznym, uzyskują niskokosztową reklamę.

Podsumowując, umowa toolingu sprawdzi się wszędzie tam, gdzie jedna ze stron dysponuje danym narzędziem lub urządzeniem, a druga z jego pomocą wyprodukuje określony towar.

Opodatkowanie umowy toolingu

Ze względu na to, że zlecający w dalszym ciągu pozostaje właścicielem użyczonych przedmiotów, nie musi ponosić kosztów zapłaty podatku VAT. Ma on bowiem zastosowanie, gdy przedmiotem umowy jest dostawa towarów lub świadczenie usług. W przypadku umowy toolingowej nie dochodzi do dostawy towarów, ponieważ nie zmienia się właściciel środków trwałych. Nie zostaną wykonane również usługi, ponieważ nie stanowią one odrębnego świadczenia. Uznaje się, że zarówno udostępnienie środków, jak i ich użytkowanie traktowane są jako całość, dlatego nie podlegają opodatkowaniu.

Umowa toolingu – korzyści dla obu stron

Umowa toolingu niesie za sobą wiele korzyści, jak i obowiązków dla obu stron. Mimo że nie ma ona charakteru odpłatnego, przedsiębiorcy mogą dzięki niej zaoszczędzić. W ramach podsumowania przedstawiamy Państwu najważniejsze zalety tego rodzaju umowy:

 • wykonawca ma możliwość uzyskania środków trwałych bez konieczności kupowania ich – może skupić się na rozwoju swojej firmy dzięki narzędziom, do których nie ma dostępu z jakiegokolwiek powodu;
 • zleceniodawca uzyskuje pewnego rodzaju oszczędność na gruncie kosztów utrzymania środków trwałych, obowiązek ten ciąży bowiem na wykonawcy;
 • strony mogą zaoszczędzić na braku konieczności płacenia podatku VAT;
 • zleceniodawca ma możliwość promowania swojej marki poprzez umieszczenie logotypu na udostępnionym sprzęcie.

Komentarze