Indywidualna interpretacja podatkowa – kiedy warto z niej skorzystać?

Przepisy prawa podatkowego niejednokrotnie potrafią być skomplikowane oraz niejasne. W momencie gdy nie jesteśmy pewni co do prawidłowości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego, w rozwianiu wątpliwości pomóc nam może indywidualna interpretacja podatkowa. Możliwość ta okazuje się być nieoceniona w szczególności w momencie, gdy, za niewłaściwe stosowanie przepisów z zakresu podatków, może nam grozić słona kara.

Indywidualna interpretacja podatkowa – czym jest i kto może z niej skorzystać?

Na początku należy zaznaczyć, że wyróżnia się dwa rodzaje interpretacji podatkowych: ogólne i indywidualne. Pierwsze z nich wydaje tylko i wyłącznie Minister Finansów. Natomiast interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów przez dyrektorów 5 izb skarbowych.

Zgodnie z art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców:

„Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna)”.

Co istotne, indywidualna interpretacja podatkowa spełnia dwie zasadnicze funkcje: informacyjną oraz gwarancyjną. Oznacza to, że:

 • po pierwsze, informuje nas o tym, jaki przepis prawa podatkowego dotyczy nas w danej sytuacji i jakie działanie uznaje się za prawidłowe, zgodne z prawem,
 • po drugie, zapewnia nas, że zastosowanie się do jej treści nie powoduje żadnych negatywnych skutków.

Z instytucji indywidualnej interpretacji podatkowej może skorzystać każdy podatnik. Możliwość ta dotyczy zatem osób fizycznych, osób prawnych oraz każdego innego podmiotu.

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Co ważne, przedsiębiorca w takim wniosku powinien przedstawiać zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. Dodatkowo wniosek powinien zawierać:

 • firmę przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • adres do korespondencji, w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Należy ją wnieść w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Uwaga!

Jeżeli w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskażemy kilka odrębnych stanów faktycznych, organ może pobrać od nas dodatkową opłatę. Co do zasady, może ona dotyczyć każdego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego wskazanego we wniosku.

Co do zasady, organ podatkowy ma 3 miesiące na wydanie interpretacji, licząc od dnia wpływu kompletnego i opłaconego wniosku. Jednak obecnie, w związku z epidemią koronawirusa, termin wydania indywidualnej interpretacji podatkowej jest wydłużony i wynosi 6 miesięcy.

Uwaga!

W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie, uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji indywidualnej, została wydana interpretacja indywidualna stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Będzie to tzw. interpretacja milcząca.

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej można złożyć na kilka dogodnych dla nas sposobów:

 • Internetowo, przy użyciu strony Krajowej Administracji Skarbowej. W tym przypadku pamiętajmy jednak o konieczności posiadania Profilu Zaufanego lub Certyfikowanego Podpisu Kwalifikowanego. Wówczas interpretację dostaniesz na swoje konto ePUAP lub pocztą na adres, który wskażesz we wniosku.
 • Osobiście, w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej. Znajduje się ona w Bielsko-Białej.
 • Listownie, wysyłając wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej na adres Krajowej Informacji Skarbowej.

Indywidualna interpretacja podatkowa – kiedy warto z niej skorzystać?

 • Pamiętaj, że indywidualna interpretacja podatkowa nie może szkodzić. Jeśli Twoje postępowanie będzie zgodne ze stanowiskiem organu podatkowego, żaden organ podatkowy nie może wszcząć wobec Ciebie postępowania karnego skarbowego w tej sprawie.
 • Opisanie konkretnego przypadku we wniosku pozwoli zyskać pewność, że przyjęty tryb postępowania jest właściwy w świetle obowiązującego prawa podatkowego.
 • Jeśli nastąpi zmiana stanowiska organu w danej sprawie (albo wygaśnięcie czy uchylenie przez sąd), nie poniesiesz negatywnych konsekwencji za swoje działania wstecz.

Jeżeli zatem stosujesz się do wydanej indywidualnej interpretacji – nie możesz ponieść tego negatywnych konsekwencji.

Uwaga!

Ochrona obejmuje skutki podatkowe tych zdarzeń, które wydarzyły się do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono Ci zmianę interpretacji indywidualnej.

Podsumowując, z instytucji indywidualnej interpretacji podatkowej warto skorzystać zawsze wtedy, gdy mamy wątpliwości co do prawidłowości naszego postępowania czy interpretacji przepisów. Warto mieć również na uwadze to, że wówczas zyskujemy ochronę oraz nie narażamy się na finansowe poniesienie konsekwencji za działanie niezgodne z prawem.

Komentarze