Jak założyć spółkę z o.o. przez Internet?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niesie za sobą wiele korzyści i daje zdecydowanie większą swobodę działania w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej. Dzięki lekturze niniejszego wpisu dowiesz się, jak założyć spółkę z o.o. przez Internet. Ten artykuł jest skierowany do Ciebie, jeśli dodatkowo zastanawiasz się, jakich formalności powinieneś dopełnić oraz jakie dokumenty potrzebne do sfinalizowania tego procesu należy zgromadzić.

Na wszystkie te pytania odpowiadamy poniżej. Mamy nadzieję, że wiedza ta pozwoli Ci podjąć świadomą decyzję dotyczącą Twojego biznesu. 

Zapraszamy do lektury.

Cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Tego tematu nie można zacząć bez krótkiego wyjaśnienia, czym właściwie charakteryzuje się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Może zostać ona założona przez jedną lub więcej osób w celu realizacji każdego prawnie dozwolonego celu. Jak już sama jej nazwa wskazuje, prowadząc firmę w formie spółki z o.o., odpowiedzialność wspólników za ewentualne długi jest ograniczona. 

Ponadto każda spółka z o.o. podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do tego rejestru. Oznacza to, że może być ona podmiotem praw i obowiązków oraz dokonywać czynności prawnych we własnym imieniu.

Aby założyć spółkę z o.o., musimy posiadać odpowiednią ilość pieniędzy na start, które pokryją kwotę kapitału zakładowego. Minimalna kwota kapitału zakładowego w przypadku spółki z o.o. to 5 000 zł. Tyle musimy zatem posiadać, aby w ogóle rozpocząć proces założenia spółki.

Zalety prowadzenia działalności w formie spółki

 • Ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania (długi) z tytułu prowadzenia działalności. Wspólnik spółki z o.o. nie odpowiada bowiem za zobowiązania swoim osobistym majątkiem (jak w przypadku JDG), a jedynie wkładem wniesionym do spółki. 
 • Wspólnicy spółek z o.o. (w układzie, w którym jest ich przynajmniej dwóch, a drugi wspólnik ma nie mniej niż 10% udziałów) nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Nie muszą więc ponosić kosztów związanych z ZUS. Rozwiązanie to będzie korzystne i bezpieczne ze względu na zmiany wynikające z Nowego Ładu przede wszystkim dla firm, które osiągają przychody do 2 mln euro rocznie i przysługuje im 9% CIT.

Uwaga!

Założenia Nowego Ładu przewidują, iż osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie) są zobowiązane do odprowadzania składki zdrowotnej w wysokości 9% dochodu. Obowiązek uiszczania ww. składki dotyczy zatem w szczególności członków zarządu oraz prokurentów spółek.

Jak założyć spółkę z o.o. przez Internet? – krok po kroku 

 1. Stwórz konto w systemie S24. Rejestracja konta polega na wprowadzeniu danych identyfikujących użytkownika oraz ustalających jego profil.
 2. Wybierz formę prawną swojego przedsiębiorstwa, nadaj spółce nazwę oraz określ jej siedzibę.
 3. Sporządź umowę spółki za pomocą wzorca udostępnionego w systemie. Musisz w niej określić m.in. następujące informacje:
  • przedmiot działalności spółki,
  • imiona i nazwiska wspólników wraz z określeniem ich roli w spółce,
  • wysokości wkładów,
  • czas trwania spółki (jeśli zakładasz ją na czas oznaczony),
  • podział zysków i strat,
  • możliwość zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika,
  • tryb zmiany umowy spółki,
  • zasady reprezentacji spółki.
 4. Po uzupełnieniu wzorca umowy spółki należy przystąpić do podpisania umowy. Umowę spółki powinni podpisać wszyscy wspólnicy. Wiąże się to zatem z tym, iż powinni oni wszyscy posiadać kwalifikowane podpisy elektroniczne.
 5. Dołącz do umowy załączniki, które należy sporządzić wcześniej. Dokumenty te najlepiej sporządzić w formacie PDF, a następnie umieścić w systemie i podpisać. Są to w szczególności:
  • oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki (konieczność załączania zgody nie dotyczy osoby, która wniosek o wpis podmiotu do rejestru podpisuje lub udzieliła pełnomocnictwa do jego złożenia) wraz z oświadczeniem o jej adresie do doręczeń,
  • lista zawierająca dane oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do reprezentowania spółki.
 6. Opłać online koszty związane z rejestracją:
  • 250 zł – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • 100 zł – opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”,
  • opłata manipulacyjna operatora płatności.
 7. Wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.
 8. Powołanie członków zarządu. 
 9. Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym – również w ramach portalu S24. Załącznikiem do wniosku będzie podpisana wcześniej umowa spółki wraz z przygotowanymi załącznikami.

Uwaga!

Wymagane dokumenty, w tym również umowa spółki czy wniosek rejestrowy, są generowane w systemie i przesyłane od razu sądowi. Elektroniczna forma rejestracji umożliwia założenie spółki w terminie 7 dni od daty wypełnienia formularza.

Komentarze