Ulga B+R dla działalności badawczo-rozwojowej

W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorcy mają możliwość zaliczenia niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Tym samym pomniejszają oni podstawę opodatkowania, co skutkuje finalnie pomniejszeniem należności podatkowych. Niektórzy z nich, prowadzący działalność badawczo-rozwojową, mogą część poniesionych wydatków odliczyć nawet podwójnie. Taką możliwość przewiduje właśnie ulga B+R dla działalności badawczo-rozwojowej, która obowiązuje w Polsce od 2016 roku.

Zanim jednak skorzystasz z tej atrakcyjnej możliwości, powinieneś wiedzieć, czym w ogóle jest „działalność B+R” oraz ustalić, czy prowadzone przez Ciebie działania spełniają jej definicję. Omówieniem tych zagadnień zajmiemy się w dzisiejszym artykule.

Zapraszamy do lektury.

Ulga B+R – najważniejsze informacje 

Ulga badawczo-rozwojowa może kojarzyć się nam z zaawansowanymi technologiami. Jednak, wbrew pozorom, określenie to nie definiuje wyłącznie działalności związanej ze skomplikowanymi i drogimi badaniami. W wielu przypadkach kryteria definicji ustawowej spełnia działalność prowadzona przez wielu mikro i małych przedsiębiorców, którzy nawet o tym nie wiedzą.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest ona skierowana do wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą w Polsce opodatkowaną podatkiem dochodowym. Oczywiście o ile podatnicy ci prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Ulga B+R umożliwia przedsiębiorcom prowadzącym działalność nastawioną na badania lub rozwój skorzystanie z dodatkowego odliczenia poniesionych kosztów i efektywne obniżenie kwoty podatku do zapłaty – zarówno w PIT, jak i w CIT.

Na czym zatem polega działalność B+R, czyli działalność badawczo-rozwojowa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność B+R definiowana jest jako działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

Można powiedzieć zatem, że działalność badawczo-rozwojowa polega na opracowywaniu i wprowadzaniu produktów lub usług, które są nowe lub przynajmniej istotnie ulepszone z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Takie prace badawczo-rozwojowe prowadzą zazwyczaj do zwiększenia wiedzy i wykorzystania jej dla wytworzenia nowej technologii. Mogą być one również początkiem procesu wytwarzania nowych lub ulepszonych towarów i usług. Do działań B+R można zaliczyć w szczególności poszukiwanie, projektowanie i ocenę alternatywnych materiałów, urządzeń i produktów.

Uwaga!

Zgodnie z powyższym działalność badawczo-rozwojowa nie obejmuje działań rutynowych i okresowych, takich jak np. kontrola jakości.

Pora zatem podsumować najważniejsze informacje. Ulga B+R pozwala podatnikowi na odliczenie od dochodu niektórych kosztów, które wcześniej odliczane były już od przychodu jako koszty uzyskania przychodu. Takie wydatki określa się jako tzw. koszty kwalifikowane.

Uwaga!

W przypadku jednostek posiadających status centrum badawczo-rozwojowego koszty takie można odliczyć nawet do wysokości 150%.

Koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu w ramach ulgi B+R

W ramach ulgi B+R odliczeniu od podstawy obliczenia podatku podlegają koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Nazywane są one kosztami kwalifikowanymi. Natomiast za koszty kwalifikowane uznaje się w szczególności:

 • wynagrodzenia – i związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników zaangażowanych w działalność B+R,
 • wynagrodzenia – i związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne – wypłacane z tytułu umów zleceń i umów o dzieło pracowników realizujących działalność B+R,
 • odpisy amortyzacyjne od określonych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w działalności B+R, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością,
 • nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych oraz wyników badań od jednostek naukowych,
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
 • korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
 • uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (koszty uzyskania ochrony i jej utrzymania).

Uwaga!

Ze względu na to, że powyższe koszty nazywa się mianem kwalifikowanych, mogą one podlegać odliczeniu na podstawie ulgi B+R w wysokości 100%.

Ulga B+R dla działalności badawczo-rozwojowej. Podsumowanie

Ulga B+R dla działalności badawczo-rozwojowej uprawnia podatników do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność B+R, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli zatem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

 • wytwarzasz nowe produkty lub ulepszasz produkty już istniejące oraz
 • ponosisz wymienione wyżej koszty kwalifikowane,

istnieje duża szansa na to, iż możesz również skorzystać z ulgi B+R.

Na zakończenie warto dodać, że dzięki uldze B+R rozwój prowadzonej działalności może wiązać się z:

 • po pierwsze – wzrostem potencjału prowadzonego biznesu,
 • po drugie – zwiększeniem efektywności rozliczeń podatkowych.

Komentarze