Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego?

Sprawozdanie finansowe to ważny dokument, którego niezłożenie odpowiednim organom skutkuje nałożeniem określonych sankcji. Mogą one okazać się dotkliwe, dlatego warto zadbać o to, by nie dopuścić do takiej sytuacji. Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się, co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Nie przedłużając, zapraszamy do lektury.

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa w ujęciu finansowym. Jest ono składane w formie elektronicznej do właściwych organów (Krajowego Rejestru Sądowego lub Krajowej Administracji Skarbowej).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sprawozdaniu finansowym, zapoznaj się z naszym poprzednim artykułem na ten temat: Roczne sprawozdanie finansowe.

Jakie sankcje grożą za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS?

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego wynika z art. 79 ustawy o rachunkowości. Za niezłożenie sprawozdania finansowego grozi m.in.:

  • grzywna nałożona na kierownika jednostki (np. członka zarządu) od 10 do 720 stawek dziennych,
  • kara ograniczenia wolności kierownika jednostki (np. członka zarządu) od miesiąca do 2 lat,
  • postępowanie przymuszające,
  • rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS,
  • ustanowienie kuratora.

Warto pochylić się nad poszczególnymi regulacjami.

Mówiąc o sankcjach grożących za niezłożenie sprawozdania finansowego, należy powołać się przede wszystkim na art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z jego treścią:

„Kto wbrew przepisom ustawy:

4) nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym

– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

Zatem sąd może nałożyć za niedopełnienie tego obowiązku grzywnę w wysokości od 10 do 720 stawek dziennych. W skrajnych przypadkach może również orzec karę ograniczenia wolności do lat dwóch. Odpowiedzialność za nieterminowe złożenie sprawozdania do KRS ponosi kierownik jednostki i ewentualne postępowanie karne toczy się właśnie przeciwko niemu.

Sąd rejestrowy również może wymierzyć karę za niezłożenie sprawozdania w KRS. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

„W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia – wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin”.

Postępowanie to nazywamy przymuszającym. Sąd rejestrowy może również, w przypadku nieuzupełnienia braków i niewykonania obowiązków w terminie, nałożyć na obowiązanych grzywnę przewidzianą w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Co istotne, sąd może tę grzywnę ponawiać.

Jeżeli pomimo wezwania nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, sąd z urzędu orzeka o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (art. 25a ust. 1 pkt 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Możliwe jest również ustanowienie przez sąd kuratora do prowadzenia spraw firmy.

Warto zaznaczyć, że przepisy nie przewidują żadnych wyjątków dotyczących sytuacji losowych.

Jakie sankcje grożą za niezłożenie sprawozdania finansowego do KAS?

Jeśli chodzi o niezłożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu Krajowej Administracji Skarbowej, należy powołać się na art. 80b Kodeksu karnego skarbowego, który mówi, że:

„Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

Zatem za wykroczenie skarbowe grozi kara grzywny w wymiarze od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jak widać, za niezłożenie e-sprawozdania do KAS, grożą mniej surowe kary.

Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego? – podsumowanie Wiesz już, co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego. Jak widzisz, wysokość grzywien nie jest ściśle określona. Są one jednak na tyle dotkliwe, że nie warto ryzykować i narażać się na nie. Zadbaj zatem o to, by złożyć sprawozdanie finansowe, dotrzymując terminu i przestrzegając wszystkich zasad. Mamy nadzieję, że ten artykuł będzie stanowił pewnego rodzaju przestrogę dla przedsiębiorców, którzy do kwestii sprawozdania finansowego nie podchodzili wystarczająco poważnie. Warto zaznaczyć, że obowiązek ten, przez wprowadzoną obowiązkową formę elektroniczną, powoduje konieczność jeszcze uważniejszego niż do tej pory pilnowania terminów przygotowywania dokumentów.

Komentarze